Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu kullanıcı sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. SETUR SİGORTA Kurumsal ve Bireysel Sigorta Hizmetleri (bundan sonra SETUR SİGORTA olarak anılacaktır.) internet sitesini kullanan veya bu site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu kullanıcı sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi hâlinde, bu Web sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları hâlinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

SETUR SİGORTA, işbu kullanıcı sözleşmesi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayımlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. SETUR SİGORTA’nın değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, SETUR SİGORTA hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

1. Taraflar

SETUR SİGORTA: SETUR SİGORTA, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden bir kuruluştur. SETUR SİGORTA, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olmaktadır.

Kullanıcılar: Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler SETUR SİGORTA’nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-posta adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekebilmektedir. Kullanıcıların kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme, kullanıcının bu Web sitesine giriş yapmasıyla ile kurulacak olup, işbu sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak kullanıcı SETUR SİGORTA'yı sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere sigorta danışmanı olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu sözleşme, SETUR SİGORTA'nın vereceği sigorta danışmanlık hizmetine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

3. SETUR SİGORTA'nın Sorumlulukları

SETUR SİGORTA, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eder; bu sözleşmenin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözetir; sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getirir ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eder.

SETUR SİGORTA, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında yardımcı olmaktadır.

Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında SETUR SİGORTA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile kullanıcının poliçe nedeni ile sorumluluklarını da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, SETUR SİGORTA'nın, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tabi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

SETUR SİGORTA, kullanıcı tarafından SETUR SİGORTA'ya iletilen veya bu site üzerinden kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

SETUR SİGORTA, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak kullanıcının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde SETUR SİGORTA personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

SETUR SİGORTA, işbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlı olan hâller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. SETUR SİGORTA, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

SETUR SİGORTA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SETUR SİGORTA'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, bu siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SETUR SİGORTA'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi hâlinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda kalındığı durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

SETUR SİGORTA, kullanıcılara ve kullanıcıların bu sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (çerez) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

SETUR SİGORTA tarafından istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir şekilde SETUR SİGORTA sunucularında tutulmamaktadır.

SETUR SİGORTA, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödememektedir.

Kullanıcı, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde bu Web sitesi üzerinde yer alan telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

SETUR SİGORTA, medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin sigorta danışmanı olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu sözleşmede belirtilen bu Web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi hâlde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, kullanıcının vereceği bilgilerin doğruluğunu SETUR SİGORTA'nın teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk kullanıcıya ait olup, kullanıcı, durumun tespiti hâlinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, bu site üzerinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcılar bu site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur.

Bu site üzerinde sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan kullanıcı, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir.

Kullanıcının bu Web sitesinde yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı SETUR SİGORTA ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına saldırı teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, SETUR SİGORTA'nın, bu site üzerinden gerçekleştirilen her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının başkaları yararına sigorta talebinde bulunması mümkündür.

5. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda SETUR SİGORTA tarafından veya kullanıcı tarafından gerekli bilgiler verilerek Online olarak düzenlenmesi ve peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları SETUR SİGORTA veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiçbir hak vermez. Kullanıcı, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SETUR SİGORTA’nın, SETUR SİGORTA hizmetleri, SETUR SİGORTA bilgileri, SETUR SİGORTA telif haklarına tabi çalışmalar, SETUR SİGORTA ticari markaları, SETUR SİGORTA ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How'a yönelik tüm hakları saklıdır.

SETUR SİGORTA, kullanıcının site ya da e-posta yolu ile ilettiği görüş ve önerilerini istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için SETUR SİGORTA'nın önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple bu sitede yer alan bilgiler SETUR SİGORTA’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

SETUR SİGORTA’nın yazılı izni olmadıkça siteye link verilemez.

7. Sözleşme Değişiklikleri

SETUR SİGORTA, işbu sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. SETUR SİGORTA’nın değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, SETUR SİGORTA hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

8. Linkler

Bu site, içeriği SETUR SİGORTA tarafından kontrol edilmeyen başka Web sitelerine taşıyan linkler içerebilir. Link verilmiş olan bu Web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu Web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden SETUR SİGORTA sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden SETUR SİGORTA'nın izni olsun ya da olmasın bu siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle SETUR SİGORTA'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hâllerde, SETUR SİGORTA, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SETUR SİGORTA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SETUR SİGORTA'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Diğer Hususlar

SETUR SİGORTA, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Bu sitede verilen linkler, diğer kişi ve kuruluşlarla SETUR SİGORTA’nın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki olmamakta olup, bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği, onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da onların nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. SETUR SİGORTA tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt SETUR SİGORTA için bağlayıcı değildir.

SETUR SİGORTA, anılan Web sitesindeki bilgilerden, sigorta şirketleri veya üçüncü kişiler tarafından bu siteye yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile kullanıcının bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan SETUR SİGORTA ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda SETUR SİGORTA bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SETUR SİGORTA, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

SETUR SİGORTA, Web sitesinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu kullanıcı sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanıcı sözleşmesinden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hâlinde, İstanbul/Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+