Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki sorumluluk sigortaları, sigortalının mesleki faaliyetini ifa ederken sigorta süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini poliçe süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya poliçe yapılmadan önce veya poliçe yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sigorta süresi içinde doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verirler.

Başka bir deyişle mesleki sorumluluk sigortaları; oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlarlar:

Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği, mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır.

Sigortacının, sigortalının hatalı eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır:

 • İlk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonrasında meydana gelmiş olmak.
 • Yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında işlenmiş ve mesleki hizmetler ile ilgili olmak.

Bu poliçeler, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortacı kabul ettiği takdirde, sigortalının yurt dışında yürüteceği mesleki faaliyetleri de sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimleri, mesleklerini icra ederken ortaya çıkabilecek malpraktis uygulamaların hukuki sonuçlarına karşı güvence altına alır.

Hekim mesleki sorumluluk sigortasında sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyetini ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Yeni çıkan uyum yasaları ile birlikte son yıllarda çehresi değişen Türk Hukuk uygulamaları “malpraktis kökenli tazminat davalarını” gündeme sıklıkla getirir olmuştur. Bu yüzden malpraktis (hatalı uygulama), ciddi bir mesleki risk olarak hekimlerin karşısına çıkmaya başlamıştır.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde fiili olarak hizmet veren hekim ve diğer sağlık personellerinin, sigorta süresi içinde, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken; hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri can kaybı, her türlü bedeni, maddi ve manevi zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek iddiaların neticelerine karşı, tazminat talebinin ihbarından itibaren sigortalının savunması, manevi tazminat talepleri, savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar, savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler, T.C. Sorumluluk Hukuku Mevzuatı ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir.

Yardımcı Linkler

Yayımlandığı Resmi Gazete: 16 Mart 2006 Tarihli ve 26110

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

 1. Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
 2. Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı

sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalının yurt dışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

 1. Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 2. Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 3. Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.

A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler

A.4.1. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller

 1. Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi,
 2. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim,
 3. Her türlü haksız rekabet.

A.4.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri 

 1. Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 2. Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri,
 3. Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri,
 4. Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:
  • aa.Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,
  • bb.Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri,
  • cc.Diethylstilbesterol (DES), Dioxin, Urea Formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.
 5. Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri,
 6. Manevi tazminat talepleri.

A.4.3. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

 1. İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
 2. Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar,
 3. Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar.

A.5. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu 

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi 

Sözleşmenin;

 • A.1.’in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,         
 • A.1.’in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde bir yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;
 1. Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakati dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya
 2. Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,
 3. Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hâllerinde

riziko gerçekleşmiş olur.

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri 

Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 1. Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
 2. Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,
 3. Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespiti, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
 4. Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak,
 5. Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
 6. Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

B.3. Tazminat ve Ödenmesi 

Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

B.4. Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması 

Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksitin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksitin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

Prim ödemede temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olması durumunda sigortalının beyanı ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.

Sigortalı ve sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.

Sigortalı ve sigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması hâlinde sigortacı, sözleşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır.

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin devamı sırasında sigortacının izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte değişiklik yapılması hâlinde sigorta ettiren veya sigortalı durumu sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerden ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Rizikodaki değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

Sigortacının sözleşmeyi bu değişiklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerde:         

 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 3. Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Bu genel şartlarda düzenlenen sigorta ettirenin  borç ve yükümlülüklerinin sigortalı tarafından veya sigortalıya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafından yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmiş sayılır. Ancak  sigortacının sırf bu nedenle durumunun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz etme hakkı saklıdır.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar 

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. 

C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi 

Poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer ve işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.

C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, sigortalı veya sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkemedir.

C.9. Zaman Aşımı 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. 

C.10. Klozlar ve Özel Şartlar

Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içerebilir.

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.

KLOZLAR

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

I. Kapsam:

16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Her tür manevi tazminat talepleri, poliçede belirlenen teminat limitlerinin içinde kalmak ve bu teminat limitinin en fazla %50’si ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır.

Sigortacının, teminat verdiği dönem içinde karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz.

II. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “A.3. Teminat dışında Kalan Hâller” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

 1. Ruhsatlı bir sağlık kurum veya kuruluşunda ve acil hâller dışında yapılmadığı ve usulünce yetki verilmiş bir anestezi uzmanı gözetimi altında olmadığı sürece, diş hekimleri ve cerrahlar tarafından genel anestezi uygulanmasından kaynaklanan tazminat talepleri,
 2. İlk yardım ve acil müdahale hariç olmak üzere, meslekten geçici yasaklanılan dönem içinde verilen her tür tedavi ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 3. İlk yardım veya acil yardım hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, yeterli ve gerekli ekipman ile teçhizatın sigortalının kişisel kusuru ile bulundurulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
 4. Tıbbi amaçlı kullanım dışında, radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri sebebiyle talep edilen tazminat talepleri,
 5. Tıbbi amaçlı kullanım dışında, Diethylstibesterol (DES), Dioxin, Urea Formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri,

teminat dışındadır.

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler:

Manevi tazminata ilişkin düzenleme haricinde Mesleki Sorumluluk sigortası Genel Şartlarının “A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesi saklı kalmak kaydıyla;

 1. Genetik mühendisliği uygulamalarından kaynaklanan tazminat talepleri,
 2. Her türlü deney veya araştırmalardan doğan tazminat talepleri,
 3. Her tür kan bankası faaliyeti neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tazminat talepleri,
 4. Tanı veya tedavi amacı olmaksızın yapılan bütün tıbbi müdahaleler ile plastik cerrahların güzelleştirme amaçlı yaptıkları her tür estetik ameliyattan kaynaklanan tazminat talepleri,
 5. Üremeye yardımcı (kısırlık tedavisi) ya da üremeyi önleyici (kısırlaştırıcı tedavi) her tür sağlık hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 6. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
 7. AIDS veya onun patojenleri ya da hepatit A, B veya C’ye bağlı olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onların katkıları ile oluşan her türlü zarar ile bunlar sonucu ortaya çıkan ruhsal rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri,
 8. İnsan ve hayvan organları, kanları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamullerin denenmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, kazanılması, hazırlanması, işlenmesi, elden geçirilmesi, dağıtımı, depolanması, ikame edilmesi, kullanılmasından kaynaklanan tazminat talepleri,
 9. Sigortalıya, bir sağlık kurumunda yönetici veya işletici olması nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri,

aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

I. Kapsam:

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;

 1. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
 2. Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SGK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,

poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir. 

II. Teminat Dışında Kalan Hâller:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının  "A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

 1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
 2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,  
 3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
 4. Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,
 5. Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,

aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

I. Kapsam:

16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

II. Teminat Dışında Kalan Hâller:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

 1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
 2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
 3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,

aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

Yayımlandığı Resmi Gazete: 01.06.2010 - 27598

I. Kapsam:

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigorta acentesinin mesleki faaliyeti sonucu neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

II. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

 1. Mesleki sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin tazminat talepleri,
 2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan Levhaya kayıtlı olmaksızın veya 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 27.'nci maddesi uyarınca meslekten geçici olarak çıkarıldığı süre içinde yürütülen acentelik faaliyetleri nedeniyle doğan zararlara ilişkin tazminat talepleri,

teminat dışındadır.

III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri:

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sigortalı tarafından, ortaklarına, bağlı şirketlere ve grup şirketlerine verilen acentelik hizmetlerinden doğan tazminat talepleri aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

Son Güncelleme Tarihi: 01.06.2010

Kişisel Bilgiler

Mesleki Bilgiler

Poliçe Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+