Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Mühendislik Sigortaları

İnşaat Sigortası (C.A.R)

İnşaat sigortası, yapım hâlindeki işyeri, fabrika, hastane, okul ve diğer resmi daire binaları, kara yolu, baraj, enerji santralleri, hava alanı, köprü, tünel, liman, kanal, konut vb. inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülk kaybını veya hasarını tazmin eden bir sigorta anlaşmasıdır. “İnşaat”, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hâlihazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir. Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hâllerden olması gereklidir.

Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer.

İnşaat sigortasını, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İnşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.
 • Yapısal elemanların, inşaat sözleşmesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmediği kontrol edilmelidir.
 • Alınan teminatlar, özellikle, inşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi teminatının alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

İnşaat Sigortası Teminatları

İnşaat sigortası bir Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olduğu için genel şartlar gereğince istisna olmayan tüm hâlleri teminat altına alabilmektedir. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler şunlardır:

 • Deprem
 • Yangın, Yıldırım ve İnfilak
 • Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs
 • Sel ve Su Baskını, Yağmur, Kar, Çığ, Fırtına
 • Toprak Kayması, Toprak Çökmesi ve Kaya Düşmesi
 • Hava Taşıtları Çarpması ve Uçaktan Düşen Parçalar
 • Elektrik Hasarları (Kısa Devre, Şerare, Ark gibi)
 • İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal vb.)
 • İşletme Kazaları

Talep edilmesi durumunda teminatlara şu riskler de eklenebilir:

 • Geçici Şantiye Tesisleri
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj
 • Mevcut Bina ve Tesisler
 • Genişletilmiş Bakım Devresi
 • İnşaat Makineleri ve Ekipmanlar

Montaj Sigortası (E.A.R)

Montaj sigortası, inşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin (sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, pompa, kompresör, jeneratör vb.) yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin eden bir sigorta türüdür. Sigorta bedeli sözleşme bedelidir ve montajı yapılacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masrafları, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinden oluşur.

Montaj sigortası teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer.

Eğer yapılacak proje, inşaat ve montaj işlerinin ikisini de kapsıyorsa bu yaygın olarak “İnşaat-Montaj Sigortası” terimiyle ifade edilir.

Montaj sigortasını;

 • İmalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise),
 • Montaj işlerini yüklenen firma,
 • Monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "Sigortalı" olarak belirlenebilir.

Montaj Sigortası Teminatları

Montaj sigortası bir Tüm Riskler (All Risks) poliçesi olduğu için genel şartlar gereğince istisna olmayan tüm hâlleri teminat altına alabilmektedir. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler şunlardır:

 • Deprem
 • Yangın, Yıldırım ve İnfilak
 • Hırsızlık ve Hırsızlığa Teşebbüs
 • Sel ve Su Baskını, Yağmur, Sabotaj, Kar, Çığ, Fırtına
 • Toprak Kayması, Toprak Çökmesi ve Kaya Düşmesi
 • Hava Taşıtları Çarpması ve Uçaktan Düşen Parçalar
 • Şantiye İçindeki Taşımalar Sırasında Oluşabilecek Kazalar
 • İnsan Kaynaklı Hasarlar (Dikkatsizlik, İhmal vb.)
 • Aksi Belirtilmedikçe Dört Haftalık Test Devresi (İkinci El Makineler Hariç)
 • İşletme Kazaları

Talep edilmesi durumunda teminatlara şu riskler de eklenebilir:

 • Geçici Şantiye Tesisleri
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör
 • Mevcut Bina ve Tesisler
 • Genişletilmiş Bakım Devresi
 • İnşaat Makineleri ve Ekipmanlar
 • Dört Haftayı Geçen Test Devresi

Makine Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası, imal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların ve hava kompresörlerinin çalışmaları esnasında hasara uğramalarını ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmelerini güvence altına almaktadır.

Makine kırılması sigortasının hedefi, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlarına karşı makineyi sigortalamaktır.

Elektrikli teçhizat, tanklar, tazyikli kaplar, hava drumları, pompalar, Blower'lar, vantilatörler, kompresörler, konveyörler, kreynler, açık saha maden üniteleri, taş toprak çimento sanayi, basın sanayi, kimya ve tıbbi malzeme sanayi, metal işleri endüstrisi, gıda işleri sanayi, deri endüstrisi, su tesisleri ve kuvvet santralleri bu sigortanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu sigorta için verilen teminat süresi genellikle 12 aydır.

Teminat verilen bedel makine/cihazların yeni alım bedelidir.

Makine Kırılması Sigortası Teminatları

 • İşletme Hataları (Bakım Hataları, Hatalı Kullanma, Yağlama Kusurları vb.)
 • İşletme Personelinin veya Üçüncü Şahısların İhmali veya Dikkatsizliğinden Kaynaklanan Hasarlar
 • Çevresel Nedenler (Fırtına, Don Olayı, Çözülen Buz Parçalarının Yürümesi vb.)
 • Elektrik ve Atmosferik Olaylar (Kısa Devre, Şerare, Yüksek Voltaj ve İndüksiyon, İzolasyon Hataları)
 • Merkezkaç Sebepli Parçalanmalar
 • Su Çekiçlemesi, Ani Isınma ve Soğuma, Büzülme
 • Kapalı Kaplarda Alçak Basınç Nedeni ile Deformasyonlar
 • Tıkanma ya da Yabancı Maddeler Girmesi

Talep edilmesi durumunda teminatlara şu riskler de eklenebilir:

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj
 • Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları
 • Makinelerin Temel ve Kaideleri
 • Makine Kırılmasına Bağlı Kâr Kaybı
 • Hareketli Makineler (Özellikle İş Makineleri) için Geniş Kasko Ek Teminatı (Çarpma, Çarpışma, Devrilme, Toprak Kayması, Yangın, Yıldırım, Deprem, Sel vb. durumlar da teminata dahil edilebilir.)
 • Fiziki İnfilak

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazlar, günlük yaşantımızın vazgeçilmez araçları hâline gelmişlerdir. Yüksek maliyetlerle satın alınan bu cihazların hasar görmesi ya da arızalanması; hem maddi kayıplara, hem de bu durumun neden olacağı çözümsüzlüklere sebep olacaktır.

Elektronik cihaz sigortası, elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır hâlde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme ya da bakım hâlindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat altına alır.

EDP ve ofis cihazları, bilgisayar sistemleri (bilgi-işlem cihazları, kişisel bilgisayarlar) haberleşme ve radyo cihazları, tıbbi cihazlar, grafik endüstrisi cihazları, yayıncılık ve TV cihazları, alarm, test ölçüm ve otomasyon cihazları, havalandırma birimleri, neon ışıkları, reklam ve görüntü panelleri, aydınlatma sistemleri ve bahis makineleri bu sigortanın konusunu oluşturur.

Bu sigorta için verilen teminat süresi genellikle 12 aydır.

Teminat verilen bedel elektronik cihazların yeni alım bedelidir.

Elektronik Cihaz Sigortası Teminatları

 • Deprem
 • İhmal, Hatalı Kullanım ve İşletme Hataları
 • Üçüncü Şahısların Vereceği Zararlar
 • Hırsızlık, Soygun, Gasp ve Sabotaj
 • Yangın (Kavrulma ve Alazlanma Dahil), Duman
 • Patlama (İnfilak), İçe Patlama (Implosion)
 • Yıldırım (Direk ve Endirekt Etkileri), Fırtına ve Dolu
 • Hava ve Kara Taşıtları Çarpması
 • Sel ve Su Baskını, Dahili Su ve Sprinkler Sızıntısı
 • Yeraltı Suyu ve Yağmur Suyu, Paslanma
 • Aşırı Voltaj ve İndüklenme

Talep edilmesi durumunda teminatlara şu riskler de eklenebilir:

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Terör ve Sabotaj
 • Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücretleri ve Zamları
 • Seyyar ve Taşınabilir Elektronik Cihazlar Ek Teminatı
 • Temel ve Kaideler

Doğalgaz Sigortası

Doğalgaz sigortası, doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde, sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Ayrıca sigorta konusu tesisatın montaj işlemi ve tecrübe işlemi tamamlandıktan sonra, kullanımı süresinde tesisatta meydana gelebilecek ve garanti teminatı kapsamı dışındaki hasarlar da teminat kapsamındadır.

Doğalgaz Sigortası Teminatları

 • Montaj Tüm Riskler
 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi
 • Makine Kırılması
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Sigortalı\Sigorta Ettiren Bilgileri

Poliçe Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+