Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Tarım Sigortaları

Sera Sigortası

Sera sigortası, seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortadır. Sigorta bedeli; seranın yapı ve örtü bedeli ile ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır. Poliçede temin edilmiş bağlı kalite kaybı, enkaz kaldırma masrafları poliçe teminatından hariç olmakla birlikte, ek bir sözleşme ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortasında dolu teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın teminatları verilmemektedir.

Sera sigortası yaptırırken seranın toplam sigorta bedelini belirleyen yapı malzemeleri ve camların (m2) değeri bildirilmeli ve ürünlerin çeşidi ve alanı belirtilmelidir.

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan hayat sigortası, sahibine ekonomik kazanç sağlayan çiftlik ve besi hayvanlarının, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolayı uğranılan ekonomik kayıpları temin eden sigortadır.

Hastalık ve kazalarda ölen, öldürülen veya zorunlu olarak kesilen sigortalı hayvanların tazminatlarının ödenebilmesi için sigorta şirketleri ile anlaşmalı (TSV) veterinerden rapor alınması şarttır.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Kümes hayvanları hayat sigortası, üretim işletmelerinde bulunan kümes hayvanlarının ölümleri veya zorunlu kesilmelerinden dolayı sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararları karşılar.

Bu sigorta ile;

 • Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar,
 • Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalaması, başkası tarafından kasten yapılan zehirlemeler, yaralamalar veya sakatlıklar ile yem zehirlenmeleri,
 • Soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskını,
 • Yangın, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen zorunlu öldürmeler veya kesmeler dahil, ölümlerinden sigortalının genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Sigorta süresi içerisinde meydana geldiği tespit edilen bir hastalık, sigorta bitim tarihinden itibaren 2 hafta içinde ölümlere neden olursa bu da teminata dahildir.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

Devlet destekli tarım sigortaları; tarlalara, bahçelere, seralara ve hayvanlara ödenecek sigorta primlerinin %50‘sinin devlet tarafından karşılandığı sigortalardır.

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu doğrultusunda, yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortamın oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) kurulmuştur.

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında şu branşlar yer almaktadır:

 • Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
 • Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası
 • Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Devlet Destekli Sera Sigortası
 • Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, açık alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde doğrudan neden olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Bitkisel ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum, sel ve su baskını ek teminatları paket hâlinde sunulabilmektedir. Ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak, isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak TARSİM tarafından verilebilir.

Referans verimi belirlenmiş ve TARSİM tarafından kabul edilmiş ürünlerde, azami ve asgari değiştirilebilirlik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir. Verim beyanında, söz konusu ürünün son 5 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan verim ortalaması dikkate alınır.

Ürün birim fiyatı, TARSİM tarafından belirlenmiş azami ve asgari değiştirilebilirlik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu ürünün üretici satış fiyatının son 5 yıl içerisindeki ortalaması dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Ürün birim fiyatı belirlenmemiş ürünlerin fiyatı, sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilebilir.

Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim fiyatı dikkate alınarak hesaplanan bedeldir.

Çiftçinin sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente TARSİM'in sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulamasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

Bitkisel ürün sigortasında poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Meyve ürünlerinde, dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise sadece don teminatında primin üçte ikisi devlet tarafından karşılanabilir. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i ise peşin olarak alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda (1 ay içinde) tahsil edilir.

Sigortalı, hasar ihbarını, sigortacı ya da acentesi aracılığıyla sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede havuz merkezine yapmakla yükümlüdür. Hasar tespitleri TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda;

 • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar (antraks ve kuduz hariç) hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, yavru atma ve yavru ölümü,
 • Her türlü kazalar, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Hayvan hayat sigortasında, sigorta ettirenin başvurusu, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formu Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları ile teyit edilerek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre kabul edilir ve poliçe düzenlenir. Sigorta ettirenin beyanı ile ÇKS bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe, ÇKS'deki bilgilerin güncellenmesi hâlinde tanzim edilebilir.

Bu sigortada sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin olarak alınır, kalan prim tutarı ise en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

İhbarlar ise en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM'e yapılır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Büyükbaş hayvan hayat sigortası, ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile yine Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için düzenlenen bir sigortadır.

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvan hayat sigortası, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) entegre edilmiş, Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için düzenlenen bir sigortadır.

Küçükbaş hayvan hayat sigortasında, TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan biyo-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında;  

 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afetler,
 • Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminat altına alınmaktadır.

Kümes hayvanları hayat sigortasında çiftçi, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kapalı sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarını sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Bu sigortada sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin olarak alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Broiler sigortalarında primin tamamı peşin tahsil edilir.

İhbarlar ise en geç 24 saat içinde TARSİM'e yapılır. TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim, hasar ihbarı yapılan hayvanları/kümesi en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Sera Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) entegre edilmiş, Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralarda ve içindeki ürünlerde doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, hortum, heyelan, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Sera sigortasında çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir. Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre sera genel ve teknik şartları, tarife ve talimatları doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Sera sigortasında sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası düzenlenen poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası düzenlenen poliçelerde ise Kasım ayı sonu) tahsil edilir.

Hasar ihbarları en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM'e yapılır. Hasar tespitleri ise TARSİM tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılmaktadır. Kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12'nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde meydana gelen zararlar teminat altına alınmaktadır.

Bu sigortayla;

 • Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere her türlü hastalık,
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
 • Her türlü doğal afet,
 • Kazalar,
 • Predatörler,
 • Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır.

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, ÇKS'ye entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında TARSİM tarafından verilebilir.

Su ürünleri yetiştiricisi, su ürünlerini sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketlerinden birinin acentesine başvurur. Acente, TARSİM tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Su ürünleri sigortasında, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici-prim tutarının sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin olarak alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Hasar ihbarları ise en geç 24 saat içinde TARSİM'e yapılır. TARSİM tarafından görevlendirilen veteriner hekim, hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları ise en geç 30 gün içinde TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Yardımcı Linkler

Sigortalı\Sigorta Ettiren Bilgileri

Poliçe Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+