Telefon: 0216 305 13 13

Anket

En son hangi sigortayı yaptırdınız?

Kasko - %35
Trafik - %40
Sağlık - %12.5
Diğer - %12.5

Toplam Oy: 40

Bu anket için oy kullanımı sona erdi

Online Destek


Online Destek

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası, likit petrol gazı (LPG) firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin, kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi, gaz kaçırması veya yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı firmanın sorumluluğunu, poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alır.

Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

LPG dağıtım şirketlerinin tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına ek olarak bu sigortayı da yaptırmaları gerekmektedir. Kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması hâlinde tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması hâlinde ise tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir.

Bu sigortayla sigortalının haksız taleplere karşı korunması da temin edilmektedir. Ayrıca, dava açılması hâlinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi, sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı, dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır. Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

Sigorta kapsamında olan tehlikeli maddeler ise şöyle sıralanabilir:

 • Petrol ve Petrol Ürünleri
 • Mühimmat ve Patlayıcı Maddeler
 • Kimyevi Gübreler, Kimyevi Tuzlar, Asitler, Bazlar, Boyalar
 • Diğer Kimyevi Maddeler (Oksijen Asetilen Karpit, Sentetik Benzin, Azot Peroksit vb.)
 • Perakende Olarak Satılanlar Hariç Piroteknik Mamuller (Aydınlatma ve İşaret Fişekleri, Havai Fişekler, Şenlik Maytapları, Çocuk Tabanca Mantarları)
 • Perakende Olarak Satılanlar Hariç Her Türlü İspirto, Alkol ve Kibrit
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları, Sıkıştırılmış Doğal Gaz ve Hava Gazı
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Bulunan ve Yukarıda Sayılmayan Diğer Tehlikeli Kimyasallar
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu Kapsamında Bulunan Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası bulunan bir iş yerinde LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. Kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin de zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması hâlinde tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler olması hâlinde ise tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasına öncelik verilir.

Bu sigortayla sigortalının haksız taleplere karşı korunması da temin edilmektedir. Ayrıca, dava açılması hâlinde, sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi, sigortalıyla birlikte sigortacıya da ait olup, sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekâletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı, dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolayı, 03.03.2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya gelecek hukuki sorumluluğu poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar tazmin eder.

Özetle bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına),
 • Temizleme masrafları,
 • Atıkların taşınması ve bertarafı,
 • Dava masrafları ve avukatlık giderleri teminat altına alınmaktadır.

Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan hâller teminat kapsamının dışındadır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

27 Temmuz 2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 30 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, tüm hekimlerin tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmaları zorunlu hâle gelmiştir.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde;

 • Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler,
 • Diş tabipleri,
 • Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların,

poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat verir.

Ancak 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve 1 aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması da yoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi hâlinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası, ulusal veya uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'nın (ESHS) Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu oluşan, nitelikli elektronik sertifika sahibi kişi veya kuruluşların ve üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara ilişkin sorumluluğu, sözleşmede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Bu sigorta, sigortalıya karşı yapılan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verir.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası, sigortalı tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile;

 • Vefat (şahıs başına, kaza başına),
 • Sürekli sakatlık (şahıs başına, kaza başına),
 • Tedavi masrafları (şahıs başına, kaza başına),
 • Maddi zararlar (kaza başına) güvence altına alınmaktadır.

Bu sigorta ayrıca sigortalının, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin etmektedir.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıtta seyahat eden yolculara, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, molalarda dahil olmak üzere,  gelebilecek bedeni zararlar için, taşımacının 10.07.2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır. Teminat limitleri ve primler Hazine Müsteşarlığınca belirlenip Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu sigorta ile;

 • Kaza sonucu vefat,
 • Kaza sonucu sürekli sakatlık,
 • Kaza sonucu tedavi masrafları güvence altına alınmaktadır.

Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta, daha sonra zorunlu mali sorumluluk sigortası ve varsa ihtiyari mali sorumluluk sigortası devreye girer.

Sigorta şirketleri sigorta sözleşmesi ile birlikte Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigortalıya vermek zorundadırlar.

Taşımacılık belgesi bulunan araçların bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için düzenlenecek poliçelerdeki teminat limitleri her yıl bakanlıkça belirlenmektedir.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu vefat ve sakatlık hâlleri ile tedavi masraflarına karşı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.

Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin, aynı il içerisinde yolcu taşıyan araçların (personel ve öğrenci servisleri) ve turist otobüslerinin bu poliçeyi yaptırması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuştur. Bu tür araçlar için düzenlenecek poliçelerdeki teminat limitleri her yıl bakanlıkça belirlenmektedir.

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin işletmecinin tazminat sorumluluğunu poliçede yazılı sigorta tutarına kadar temin eder.

Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin etmektedir.

Yardımcı Linkler

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2010
Resmi Gazete No: 27648
Yürürlük Tarihi: 30.07.2010

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

(Değişiklik: RG, 19.07.2011-27999, Yürürlük: 30.07.2011) Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi hâlinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.

A.3. Teminat Dışında Kalan Hâller

Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

 • a.Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
 • b.Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları,
 • c.Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,
 • ç.İdari ve adli para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar,
 • d.(Ek Bent: RG,19.07.2011-27999, Yürürlük: 30.07.2011)  Her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri.

A.4. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

B. ZARAR VE TAZMİNAT

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi

(Değişiklik: RG, 19.07.2011-27999, Yürürlük: 30.07.2011) Sigorta sözleşmesinin konusuna ilişkin olarak sigortalının kendisine tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği anda riziko gerçekleşmiş sayılır.  

B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

 • a.Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
 • b.Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli her türlü önlemi almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek mesleki faaliyet dışındaki sigortacılıkla ilgili makul talimatlara uymak,
 • c.Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğinin ve sonuçlarının tespitine; tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yarayacak, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
 • ç.Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak,
 • d.Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
 • e.Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

B.3. Tazminat ve Ödenmesi

Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

B.4. Halefiyet

Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

Sigortacının sorumluluğu, primin ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

Prim ödemede temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olması durumunda sigortalının beyanı ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.

Sigortalı ve sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.

Sigortalı ve sigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması hâlinde sigortacı, sözleşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır.

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

Sözleşmenin devamı sırasında sigortacının izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte değişiklik yapılması hâlinde sigorta ettiren veya sigortalı durumu sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerden ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Rizikodaki değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakkı düşer.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

Sigortacının sözleşmeyi bu değişiklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerde:

 1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce,
 2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 3. Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu

Bu genel şartlarda düzenlenen sigorta ettirenin  borç ve yükümlülüklerinin sigortalı tarafından veya sigortalıya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafından yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmiş sayılır. Ancak  sigortacının sırf bu nedenle durumunun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz etme hakkı saklıdır.

C.5. Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi

Poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer ve işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.

C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

C.8. Yetkili Mahkeme

Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki, sigortalı veya sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkemedir.

C.9. Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.10. Özel Şartlar

Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.

Sigortalı\Sigorta Ettiren Bilgileri

Poliçe Bilgileri

İletişim Bilgileri

Formu gönderebilmek için yukarıdaki kodu doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Bu adım sahte form gönderenleri engellemek için konulmuştur.
Bilgileriniz Güvence Altında!
SETUR SİGORTA, bilgilerinizi hiçbir şekilde amacının dışında kullanmamakta, 3. şahıs ve kurumlarla paylaşmamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikamız'a göz gezdirebilirsiniz.

 

Önceki Sayfa  Ana Sayfa

İş Ortaklarımız

Mapfre Genel Sigorta
Allianz Sigorta
Mapfre Genel Yaşam
Groupama
AXA Sigorta

Sektörel Haberler

Tarım Sigortaları 6 Yılda 8 Kat Büyüdü

TARSİM, 2012 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2012 yılında poliçe ...

Hayat Sigortaları Üretimindeki Gerilemeye Rağmen Sektör Reel Olarak Büyümeyi Sürdürdü

2012’nin ilk 6 ayında toplam prim üretimi 10 milyar 66 milyon lira oldu. Hayat ...

Sektör 3 Yıl Sonra Kaskoda Teknik Kârı Gördü

Hazine Müsteşarlığı, kasko branşında şirketlerin genel olarak daha dikkatli ve ...

Marmaray’a MAPFRE Güvencesi

Marmaray Projesi’nin sinyalizasyon ve ray döşeme işleri MAPFRE GENEL SİGORTA ta...

Allianz’dan Özel Sağlık Sigortalarında Avantajlar

Allianz Sigorta, 1 Haziran itibariyle özel sağlık sigorta poliçelerinde kaçırıl...

Deprem İtalya'nın Kalbini Vurdu

İtalya’nın Emilia Bölgesi’nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin izleri ...

MAPFRE GENEL SİGORTA’dan Gençliğe Yönelik Yeni Bir Ürün

MAPFRE GENEL SİGORTA, sigorta bilincini genç nesillere aşılamak ve gençlerin si...

MAPFRE Sektörün En Kârlı Şirketlerinden

Türkiye’de çok rekabetçi bir piyasa ortamı olduğunu belirten MAPFRE GENEL SİGOR...

MAPFRE GENEL SİGORTA’yla Sağlıkta Daha da Hızlı Hizmet

MAPFRE GENEL SİGORTA, sağlık alanında sigortalılarına sunduğu On-line (Web) Pro...

Hayat Dışında Zararlı Geçen 5 Çeyrekten Sonra Az da Olsa Kâr Geldi

Hayat dışında en son 2010 yılının 9 aylık rakamlarına göre teknik olarak kâr ed...

Doğal Felaketlerin Verdiği Zararlar Pahalıya Patladı

2011 yılında doğal afetlerin ekonomiye zararı 380 milyar dolar oldu. Japonya de...

Allianz Sigorta ile En Mutlu Gününüz Güvence Altında

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, 2011 yılında geliştirdiği Tür...

Japonya Depreminin Sigortalı Hasarı 17 Milyar Dolar

11 Mart depremi, tsunami ve şiddetli kasırgalar sebebiyle, Japon hayat dışı sig...Facebook Twitter Google+